کلیدواژه‌ها = احادیث
بازخوانی ادله موافقان و مخالفان نقل معنا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 151-177

مینا شمخی؛ محمدرضا دفتری