شیوه‌شناسی آیت‌الله خویی در شناسایی تصحیفات در سند روایات با تأکید بر کتاب معجم رجال الحدیث

نویسنده

مدرس حوزۀ علمیه قم، ایران؛

چکیده

یکی از شاخصه‌‌های معجم رجال الحدیث، شناسایی آسیب‌‌های وارده بر سند روایت در کتب اربعه است. در این نوشتار تلاش شده، روش‌شناسی و رویکرد رجالی ایشان در تشخیص تحریف و تصحیف در سند روایات بیان شود. ایشان در کتاب «معجم رجال الحدیث» با عنوان گزارۀ «اختلاف الکتب» و «اختلاف النسخ» و مقایسه اسناد روایات کتب اربعه به شناسایی تصحیف در سند روایات کتب اربعه پرداخته و از این رهگذر به شناسایی آسیب‌‌های سندی مانند تصحیف، ارسال و قلب اشاره ‌کرده و راهکارهایی برای تشخیص و تصحیح آنها ارائه نموده است. این پژوهش، به هدف بیان راهکار‌های شناسایی پدیدۀ تصحیف از منظر آیت‌الله خویی تلاش دارد تا با تکیه و بررسی نمونه‌‌های متعدد علاوه بر شیوه‌‌های شناخت تصحیف و علت‌یابی آن، از این آسیب و پیامد‌های آن در اندیشه رجالی ایشان ارائه کند و در نهایت راهکار‌های برون‌رفت آن در اسانید تصحیف‌شده و ضرورت تصحیح آن اشاره نماید.

کلیدواژه‌ها