راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم و ارسال مقالات‏

لطفاً به هنگام تنظیم و ارسال مقالات به موارد زیر توجه فرمایید:

ساختار کلی مقاله:

الف) نحوه تدوین متن مقاله

  1. عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد.
  2. مشخصات نویسنده: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، تحصیلات، رشـته، شـماره تلفـن و نشـانی الکترونیکی.
  3. چکیده: عصاره مقاله است و باید بین 150 تا 250 کلمه باشد (بیان مسئله یا موضوع، قلمرو بحث، قلمرو منابع، اشاره به دستاوردها).
  4. واژگان کلیدی: دست‌کم سه واژه کلیدی که نقش محوری در متن اصلی مقاله دارند.
  5. مقدمه: شامل خلاصه‌ای از بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف پـژوهش، سـؤال‌‌های پـژوهش و پیشینه پژوهش است.
  6. بدنه اصلی مقاله: در ساماندهی بدنه اصلی مقاله لازم است به این موارد پرداخته شود: توصیف و تحلیل ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله، نقد و ارزیابی نظریات رقیب به‌طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته‌شده، تقسیم مطالب در قالب محور‌های مشخص.
  7. نتیجه‌گیری: شامل یافته‌‌های حاصل از پژوهش با اهداف در نظر گرفته‌شده از انجام پژوهش، مقاله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌‌های مرتبط پیشنهاد تحقیق است.
  8. ارجاعات: به شیوه بیرون متنی و در پاورقی متنی (نام کتاب، شماره جلد و صـفحه) تنظیم شود. همچنین استناد به کتب مقدس ـمانند قرآن کریم، تورات و انجیل ـ به‌صورت (نـام سـوره: شـماره آیـه) و قـوانین موضوعه به‌صورت (شماره مادّه: شماره بند) ذکر شود.
  9. فهرست منابع: به‌شکل ذیل تنظیم شود:

ـ کتاب: عنوان کتاب؛ نام؛ نام خانوادگی، (نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح و..)؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

ـ مقاله: «عنوان مقاله»، نام؛ نام خانوادگی، نام مجله؛ شماره مجله، فصل و سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ـ پایان‌نامه: عنوان پایان‌نامه (سطح پایان‌نامه)؛ ام؛ نام خانوادگی، نشهر محل ارائه: نام دانشگاه، سال دفاع.

  1. اشکال/ نمودار/ جداول: در صورت امکان به‌طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

ب) اصول صفحه‌بندی و نگارش مقاله

تعداد کلمات مقالات، حداکثر 7500 کلمه در صفحه A4 و با رعایت صفحه‌بندی موارد ذیل قابل ارزیابی است:

ـ مقاله باید در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word 2010 و ویـرایش‌‌های بـالاتر از آن تایپ شود.

ـ اندازه‌ها از حاشیه صفحه، بالای صفحه 3 سانتیمتر، پایین صفحه 2. 5 سانتیمتر؛ سـمت چـپ صفحه 2. 5 سانتیمتر، سمت راست صفحه 2. 5 سانتیمتر تنظیم گردد.

ج) نکات مهم

ـ مقاله ارسالی نباید در هیچ کتاب یا مجله دیگری چاپ شده باشد یا بـه‌طـور هـم‌زمـان بـرای کنفرانس‌ها و همایش‌‌های داخلی و خارجی ارسال شده باشد.

ـ مقاله دریافتی عودت داده نمی‌شود.

ـ در این فصلنامه مقالاتی منتشر می‌شود که در راستای حدیث‌پژوهی تدوین و تحقیق شده باشند.

ـ چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده، فصلنامه در ویـرایش و تلخـیص مقـالات ارسالی آزاد است.

ـ نسخه Word و PDF مقاله در سامانه (majalh-h.ir) ارسال شود و مراتب به مدیر اجرایی دوفصلنامه حدیث حوزه ـ با شماره تلفن 09058268842 اطلاع داده شود.