با استناد به گواهی شماره 12695 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه
مورخ 1394/11/08 دوفصلنامه حدیث حوزه به رتبه علمی ترویجی ارتقا یافت.

---------------------------------------

-----------------------------

مقالات شماره جدید

26

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1402، صفحه 7-251 

باز‌پژوهی عوامل پیدایش إضمار در احادیث امامیه

صفحه 85-112

احسان سرخه ای؛ سید محمدحسین شاه ولایتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تخصصی علوم حدیث
وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

مدیر مسئول جانشین مدیرمسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی