با استناد به گواهی شماره 12695 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه‌های علمیه
در مورخ 1394/11/08 دوفصلنامه حدیث حوزه دارای رتبه علمی ترویجی است.

---------------------------------------

-----------------------------

مقالات شماره جدید

27

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، اسفند 1402، صفحه 7-279 

سرمقاله

صفحه 7-9

مهدی غلامعلی


تحلیل شیوه های معارضه با راویانِ روایات فضائل اهل‌بیت

صفحه 121-136

عبدالله غلامی؛ اعظم فرجامی؛ زهرا دشتی نژاد


واکاوی جایگاه روایی اسماء بنت عمیس در منابع فریقین.

صفحه 221-250

فهیمه طاهرکوهی؛ محمد شریفی؛ معصومه طاهریان قادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز تخصصی علوم حدیث
وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

مدیر مسئول جانشین مدیرمسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی