ویژگی‌‌های انسان حکیم از منظر قرآن و حدیث با تأکید بر نهج‌البلاغه

نویسنده

دانشجوی دکتری نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث قم.

چکیده

توجه به اوصافِ افرادِ ‌فرهیخته‌ای همچون انسان حکیم راهی ساده و در عین حال مطمئن و جامع برای الگوگیری جهت سعادتمندبودن در دنیا و آخرت است. در این میان، با توجه به اینکه در نهج البلاغه گزاره‌‌های متعددی دربارۀ ویژگی‌‌های انسان حکیم وجود دارد، سعی شد در برابر این سؤال که از منظر نهج البلاغه مهمترین ویژگی‌‌های انسان حکیم کدام است؟ پاسخ آن با استفاده از روش تحلیلی - استنباطی با تأمل در گزاره‌‌های نهج البلاغه و شروح آن و نیز با جستجوی الفاظِ مرتبط بررسی و ارزیابی شود. نتایجی که از تحلیل به‌دست آمد اینکه انسان حکیم از حیث خصوصیت فردی خدادوست، آرام، امیدوار، دارای کمترین مصرف و بیشترین تولید و از دید اجتماعی، مردم‌دار است.

کلیدواژه‌ها