واکاوی مبانی و روش‌‌های آیت‌الله علوی گرگانی(ره) در اعتبارسنجی احادیث

نویسنده

مدرس و دانشجوی دکتری علوم‌حدیث تطبیقی، جامعة المصطفی ص العالمیه

چکیده

عالمان دینی در اعتبارسنجی روایات، دارای مبانی و روش‌‌های ‌ویژ‌ه‌ای بوده‌اند. آیت‌الله العظمی علوی گرگانی (م 1443ق)، فقیه و اصولی برجستۀ قرن پانزدهم و دارای آثار علمی بسیار که دیدگاه‌‌های فقهی، اصولی و سیاسی ایشان در کتاب‌‌های وی مشهود است؛ اما به‌طور مستقل به رویکرد‌های او دربارۀ اعتبارسنجی روایات توجه نشده، در حالی که بسیاری از دیدگاه‌‌های حدیثی و رجالی وی در آثار فقهی و اصولی ایشان منعکس گردیده است. در پژوهش حاضر تلاش شده تا با مطالعه و دقت در سخنان آیت‌الله علوی گرگانی مبانی و روش‌‌های او در گسترۀ اعتبارسنجی احادیث مورد واکاوی و تحلیل‌ قرار گیرد. برخی از مبانی و روش‌‌های ایشان در اعتبارسنجی احادیث عبارت‌اند از: 1. اهتمام به عمل اصحاب به روایت و اعراض آنان در اعتبارسنجی اخبار؛ 2. رویکرد موثوق الصدوری نسبت به روایات؛ 3. اعتنا به برخی توثیقات عام؛ 4. کاربست امارات مُثبت صدور روایت و... .

کلیدواژه‌ها