مفهوم، گونه‌شناسی و موقعیت‌یابی بازار در دامنۀ کتاب و سنت

نویسنده

مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث، حوزۀ علمیه قم، ایران؛

چکیده

بازار یکی از مفاهیم کلیدی در زندگی بشر از گذشته تا امروز بوده است. این عنصر از جهات مختلفی همچون صنف، شاکله جغرافیایی، تخصصی یا عمومی‌بودن عرضه کالا، اثرگذاری در حوزۀ شهرسازی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در علوم مختلفی همچون اقتصاد و جامعه‌‌شناسی و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته است. شناخت مفهوم و تصویر جغرافیایی از بازار و گونه‌شناسی آن در بستر تاریخی حضور معصومان^ می‌تواند زمینۀ بررسی این پدیده را از منظر سبک زندگی اسلامی آن دوره فراهم آورد و امکان‌سنجی الگوپذیری آن در رشته‌‌های مختلف مورد مطالعه قرار گیرد. این نوشته به‌دنبال بررسی مفهوم سوق (بازار) می‌باشد تا با شناخت بازار و گونه‌شناسی آن و ترسیم تصویر جغرافیایی و موقعیت‌یابی بازار‌های دورۀ حضور معصومان را پیدا کند و مسیر تحقیق و پژوهش در این عرصه را هموار نماید و خمیرمایۀ علوم مختلف انسانی در این عرصه را بنا کند و فرصت پژوهش در الگوپذیری بازار اسلامی در عصر کنونی را ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها