گزارش اسناد روایات سلیم در منابع نخستین شیعه

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران؛