گونه‌های دنیوی عقاب در عدم رعایت حقوق حجت‌های الهی

نویسنده

دانش پژوه سطح 4 مرکز تخصصی امام شناسی

چکیده

به درازای خلقت، همواره حجت‌های الهی در بین مردم بوده اند و خداوند ایشان را برای تحقق هدایت مأمور نموده است. در قبال آن، وظائفی را بر عهده مکلفین قرار داده که در حقیقت انجام آن نیز، در راستای تحقق هدایت ایشان است. پیوسته در برابر حجت‌های الهی دو گروه پیروان و مخالفان وجود دارند. هر یک از این دو دسته، در انجام آنچه که خداوند بر عهده ایشان قرار داده است کوتاهی یا تخلف هایی نموده اند. بخش اصلی نتایج این عملکرد در آخرت و بخشی از آن در دنیا به بندگان خواهد رسید که در میراث امامیه از امت‌های پیشین و همانند آن در امت اسلام گزارش شده است. این نوشتار به دنبال بررسی گونه‌های دنیوی عقاب در عدم رعایت حقوق حجت‌های الهی در طول تاریخ، توسط امت‌ها است و بر آن است که با تقسیم دوگانۀ نتایج کوتاهی‌ها از طرف پیروان و مخالفان، تصویری از حقیقت جایگاه حجت‌های الهی و اهمیت اهتمام به حقوق ایشان ترسیم نماید. گزارشی از نتیجه کوتاهی و تخلف‌ها در امت‌های پیشین و مشابه آن در امت پیامبر خاتم.

کلیدواژه‌ها