تحلیل شیوه های معارضه با راویانِ روایات فضائل اهل‌بیت

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه رازی. کرمانشاه. ایران،

2 دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در دوران پس از پیامبر اکرم| با اجرای سیاست‌های مخالفت‌آمیز مکتب خلفا، نصوص رسیده از آن حضرت، به‌ویژه در عرصه بیان فضائل اهل بیت^ و تفسیر آیات فضائل، دستخوش انواع کتمان و تحریف، وارونه‌سازی و جعل فضائل ساختگی برای افرادی دیگر از صحابه شد. از مهم­ترین تحریف­هایی که در آن زمان صورت گرفت، مقابله با فضائل اهل بیت^ برای اثبات عقاید و ابطال باورهای پیروان ایشان از طرف معارضان با فشار بر روی راویانِ روایات فضائل بوده که به روش­های مختلف از سوی معارضان صورت گرفته است. این رویه در عصر حاضر نیز به همان سبک و با روشهای جدید نیز ادامه دارد. نتیجه حاصل از ایجاد این رویه معارضه، ایجاد و افزایش دشمنی در بین پیروان مذاهب و از بین رفتن انس و قرابت در میان آنها بوده است. به همین جهت شناخت و بررسی این امر می­تواند حوادثی را که در ارتباط با مناقب پیش آمده و همچنین ضررهایی که از رهگذر تحول در اخبار مناقب بر امت تحمیل شده، به خوبی نمایان سازد

کلیدواژه‌ها