اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید هاشم حسینی بوشهری

استاد حوزه علمیه قم

farahmandianaligmail.com

جانشین مدیرمسئول

حیدر مسجدی

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

masjedi.hqhu.ac.ir

سردبیر

مهدی غلامعلی

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

gholamali.mqhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عبدالهادی مسعودی

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

masoudiqhu.ac.ir

سیدمحمدکاظم طباطبایی

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

tabatabaeqhu.ac.ir

عباس پسندیده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

pasandideqhu.ac.ir

محمود احمدی میانجی

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی

dr.mianjiyahoo.com

علی نصیری

استاد حوزه علمیه قم

dr.alinasirigmail.com

هادی نصیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی قم

farahmandianaligmail.com

علی راد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

raad.aqhu.ac.ir

فرهاد عباسی

استاد حوزه علمیه قم

farhad.abbasi1357gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

علی فرهمندیان

مدرس و عضو گروه حدیث جامعه المصطفی العالمیه

farahmandianaligmail.com
0000-0002-6341-445X