جری و تطبیق قرآن در میراث حدیثی صحابه

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران؛