بررسی تحلیلی جایگاه عقل در روایات تفسیری شیخ صدوق ره

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث و استاد مدعو دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان