نقد و تحلیل دیدگاه‌های اخبارگرایانه ملا خلیل قزوینی بر پایه شرح وی بر الکافی (مطالعۀ موردی: بخش مقدمه)

نویسندگان

1 دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران