راهکار فهم احادیث تأویلی‌‌نما با تکیه بر داده‌‌های تاریخیِ فضای صدور

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

تعداد قابل توجهی از احادیث امامیه به‌ویژه در حوزۀ امامت و ولایت، تأویلی است. احادیث تأویلی در این پژوهه، احادیث باطنی، جری و تطبیق و متداعی را در برمی‌‌گیرد. فارغ از احادیث تأویلیِ قابل فهم، ظاهر برخی از این احادیث تأویلی، غیر منطقی، فراعرفی یا نامفهوم به نظر آمده و اعتبار و صدور چنین احادیثی را با مشکل مواجه می‌‌کند. گاه نیز بستر اتهام‌‌زنی به امامیه را فراهم آورده است. چالش بنیادین در تعامل با چنین احادیث تأویلی، کاستیِ در فهم، دشواری فهم و گاه فهمیده‌نشدن معنا و مقصود شماری از آنهاست. رویکرد شایع، توقف در فهم معنای حدیث و برساخته‌شمردن آن با توجه به آسیب‌‌ سند و نااستواری متن است. اما این پژوهه برای دریافت مقصود این‌گونه احادیث تأویلی و یا دستیابی به ابعاد فزون‌‌تری از معنا و مقصود، راهکار بهره‌جستن از فضای صدور احادیث را مقدم می‌‌دارد. تجمیع شواهد و قرائن تاریخی، دستیابی به فضای صدور و انتقال ذهن به معنا و مقصود حدیث تأویلی را ممکن می‌‌سازد، نمونه‌‌های بررسی‌شده نشان می‌‌دهد که این دست احادیث تأویلی با فراز و فرودها، رخدادها و چالش‌‌های شیعه و امامیه در عصر معصومان مرتبط است و توجه به مواردی چون «راهبرد مبارزاتی صادقین8 در قبال قیام‌‌های ضداموی»، «تردیدافکنی مرجئه دربارۀ عاقبت‌‌بخیری امام علی×»، «انکار شایستگی‌‌ و مشروعیت امام علی× توسط مخالفانی چون عثمانیه»، «یادکرد فضیلت معیار در جانشینی رسول‌الله|» فهم احادیث تأویلی مرتبط را مقدور ‌‌ساخته و کارآمدی راهکار مورد نظر را نشان می‌‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها