دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1401، صفحه 7-173