اعتبارسنجی تحلیلی روایت برابری ثواب زیارت عبدالعظیم(ع) با حضرت سیدالشهدا(ع)

نویسندگان

1 طلبه حوزه علمیه قم

2 مدرس مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم

چکیده

 یکی از اعمالی که در روایات اسلامی برای آن ثواب فراوانی بیان شده زیارت امام حسین× است. برابری ثواب یک عمل با عمل دیگر از جمله موضوعاتی است که در آموزه‌‌های دینی به آن اشاره شده است. عبدالعظیم حسنی از محدثان بزرگ شیعه است. در روایتی از امام هادی×، زیارت عبدالعظیم× برابر با زیارت امام حسین× دانسته شده است. از آنجا که حدیث مذکور، خبر واحد بوده و موضوعی مهم یعنی برابری زیارت غیرمعصوم با سیدالشهداء× را بیان نموده، اعتبارسنجی آن ضرورت می‌‌یابد. کاربردی‌بودن این موضوع از یک ‌‌سو، تک روایت‌بودن حدیث و همچنین ارسال آن از سوی دیگر اهمیت مطلب را دوچندان نموده است. پژوهش پیشِ ‌‌رو با بهره‌‌گیری از همه قرائن مؤثر در اعتبارسنجی حدیث، جایگاه حقیقی صدور روایت را بررسی و تحلیل نموده و یافته این تحقیق، اثبات امکان صدور روایت مورد نظر از معصوم× است. این تحقیق در دو بخشِ بررسی اعتبار حدیث و پاسخ به شبهات احتمالی، تنظیم شده است.
 

کلیدواژه‌ها