تحلیل معنایی واژۀ سکینه و اقسام آن در آیات و روایات ائمه^ و بررسی رابطه آنها

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود