تدلیس سلیمان بن مهران ‌أعمش از نظریه تا عمل

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران؛