پیامدهای پدیدۀ افزوده‌نگاری (ادراج) در روایات و کتب حدیثی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم، قم، ایران