بررسی محتوای احادیث راویان متهم به «وضع» و «غلو» در کتاب الضعفاء ابن‌غضائری

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز